Login FormПочетна Услуги Регистрација на возила
Регистрација на возила

1. Технички преглед
Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај. Можат да се регистрираат само оние моторни возила, возила на моторен
погон и приклучни возила за кои на задолжителниот технички преглед ќе се утврди дека се исправни.          

2. Потребни документи...

 

Анкета

Кога последен пат вршевте проверка на вашето возило?
 ЕУРО КОНТРОЛ © 2010