Login FormПочетна Услуги Хомологација
Хомологација

 

Во ЕУРО КОНТРОЛ - Облешево може да се изврши проверка на сообразност на единечно увезено возило. Оваа проверка опфаќа проверка на документацијата на возилото и проверка на самото возило.

Доколку со овој преглед се утврди дека возилото е сообразно со важечките и прифатени ECE регулативи односно EEC директиви во Република Македонија, се издава Изјава за сообразност на единечно увезено возило.

Доколку при прегледот се утврди дека возилото не е сообразно со хомологациските прописи прифатени во нашата држава, на увозникот му се издава Известување за неисполнетост на хомологациските барања, што значи дека тоа возило не може да се увезе и регистрира во Република Македонија.

Затоа, пред да се купи и донесе возило, задолжително треба да се провери дали тоа ги исполнува бараните регулативи и/или директиви кај овластениот застапник на конкретната марка возила во РМ. При увозот на возилото, а пред пристапување кон проверка на сообразноста на единечното увезено возило, увозникот треба да ги поседува следните документи:

  • Упат од царина;
  • Копија од документите за возилото (странска сообраќајна дозвола, фактура или купопродажен договор и влезна царинска декларација);
  • Документ – потврда за техничките карактеристики на друмското возило и за меѓународните хомологациски прописи што тоа ги исполнува.

Горенаведената потврда може да се обезбеди од еден од следните извори:

  • Овластениот застапник на производителот на возилото што се увезува;
  • Производителот на возилото што се увезува – COC (Certificat of Conformity);
  • TÜV VERKEHR UND FAHRZEUG NIEDERLASSUNG MÜNCHEN – Германија.

Оцената на сообразноста на возилата односно на деловите и уредите на возилото е постапка која се спроведува пред царинењето на возилото што се внесува во државата и со која се докажува дека деловите и возилото како целина се испитани во сообразност со оние ECE регулативи или EC/EEC директиви кои се во сила во државата во којашто се увезува возилото.

Оваа проверка се спроведува со цел да се спречи увоз на безбедносно и еколошки неподобни возила кои во моментот на увозот и првата регистрација не одговараат на хомологациските прописи во земјата во која се увезуваат.

Целта на оваа проверка е:

  • зголемување на активната и пасивната безбедност на возилата во сообраќајот;
  • обезбедување на строго следење на еколошките стандарди со што се штити животната средина;
  • спречување увоз, производство и пласман на несообразни возила и резервни делови со што се штити домашниот пазар од неквалитет;
  • усогласување на националните прописи со прописите на Економската комисија на Обединетите нации како и со директивите на Европската Унија во оваа област.

 

 

Анкета

Кога последен пат вршевте проверка на вашето возило?
 ЕУРО КОНТРОЛ © 2010